Pokyny pro zpracování maturitní práce ze zeměpisu

Profilová část maturitní zkoušky ze zeměpisu je složena ze dvou částí. Základem maturitní zkoušky je ústní část (15 min.), druhou část zkoušky tvoří obhajoba maturitní práce (cca 10 min.).

Maturitní práci zpracovávají povinně všichni maturanti ze zeměpisu ve 4. ročníku studia, ostatní studenti semináře pouze volitelně. Práci si studenti vyberou do konce záříodevzdají do konce února.

Maturitní práce bude psána formou odborné studie vybraného tématu se všemi odpovídajícími náležitostmi (obsah, úvod, cíl práce, metodika zpracování, výsledky práce, závěr, použité zdroje…).

Práce bude odevzdána v textové (svázána v pevné vazbě) i elektronické podobě (na CD nebo DVD). Textová část bude po obhajobě práce studentovi vrácena zpět, elektronická verze bude archivována ve škole.

Rozsah práce vždy závisí na zvoleném tématu a nebude pevně stanoven, celkový rozsah práce včetně obrázků, grafů, tabulek a map by měl být 10 - 15 stran.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci ze zeměpisu, jsou právě mapy, grafy, tabulkyobrázky podstatnou částí maturitní práce.

Výběr tématu maturitní práce vždy závisí na studentovi. Pouze ve výjimečných případech, pokud si student téma nevybere, je mu přiděleno. Nejvhodnější je zpracování tématu, které se týká místa bydliště studenta nebo regionu, který dobře zná. Základem každé práce by mělo být řešení určitého vybraného problému (problémů). Témata lze vybírat ze všech oborů zeměpisu i oborů příbuzných.

Obhajoba maturitní práce je součástí maturitní zkoušky, známka z maturitní práce bude součástí hodnocení maturitní zkoušky ze zeměpisu. Váha známky z ústní části maturitní zkoušky ze zeměpisu je 2/3, váha známky z maturitní práce je 1/3.

Při tvorbě vaší maturitní práce a přípravě její obhajoby u maturity doporučuji důkladně nastudovat a dodržovat následující materiály:

Pokyny pro jednotnou úpravu maturitních prací

Základní typografická pravidla

Vzor úvodní strany maturitní práce ze zeměpisu a autorského prohlášení

Generátor citací (Pro správnou citaci použitých zdrojů doporučuji použít generátor citací na webu, který se řídí novou normou ČSN ISO 690. Je zde k dispozici také velmi podrobná nápověda, stačí pouze zadávat údaje o publikaci, správná citace se vygeneruje.)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje