Forma seminární práce z biologie

Pokyny pro zpracování seminárních prací:

Uspořádání písemné části

V celém textu práce je třeba důsledně dodržovat jednotnou úpravu a typografická pravidla.

Úvodní část

Úvodní část se skládá z těchto položek v daném pořadí. Úvodní listy se nečíslují, ale do celkového počtu stran se započítávají. 

Titulní strana

(strana 1, nečísluje se)

Prohlášení

(strana 2, zde začíná číslování stran)

Prohlašuji, že jsem seminární práci [název] vypracoval samostatně a použil k tomu literaturu, kterou uvádím v seznamu přiloženém k práci.

Obsah

 (další strana) s názvy hlavních oddílů a pododdílů a dodatků s uvedením čísel stran.

Vlastní text práce

Závěr

Seznam použité literatury

CD

Na CD bude  text práce a její prezentace v Power Point .

Formální náležitosti

Tiskne se vždy jednostranně na bílý kancelářský papír formátu A4. Práce musí být svázaná kroužkovou vazbou.

Písmo

Patkové (lze doporučit Times New Roman) velikost v základním textu 12 b.

Nadpisy (tj. čísla a názvy oddílů a pododdílů) mohou být psány tučně, bezpatkovým písmem velikosti 13 až 18 b. Určitou úroveň kapitol (hlavní, subkapitoly) je nutno psát stejnou velikostí písma.

Řádkování

v základním textu  1,5 řádku 

Číslování stran

Číslování stránek arabskými číslicemi umístěné do zápatí, buď k vnějšímu okraji textu, nebo doprostřed.

Okraje

vlevo                3,5 cm  (pro potřebu vazby)                nahoře  2,5 cm

vpravo             2,5 cm                                                dole     2,5 cm

Členění textu

Zarovnání textu do bloku (vpravo i vlevo). Mezi odstavci základního textu mezera 3 b., může být odsazení 1. řádku.

Číslování kapitol

Názvy kapitol se označují arabskými číslicemi. Mezi číslicemi označujícími jednotlivé úrovně se vkládá tečka, na konci označení s více číslicemi se tečka nepíše (např. 5.1.3). Pod nadpisy kapitol a podkapitol se vynechává 1 řádek. Za posledním řádkem podkapitoly se vynechávají obvykle 2 až 3 řádky.

Hlavní kapitoly začínají na nové stránce.

Zvýrazňování

Důležité pojmy či myšlenky lze zvýraznit změnou sklonu písma (kurzíva), tučným řezem nebo prokládáním znaků. V textu psaném na počítači se nepodtrhává.

Citace

Uvádění citací v textu se řídí ČSN ISO 690 Bibliografické citace.

V případě doslovné citace je potřebné citovaný text ohraničit uvozovkami.

Příklady citací:

monografie

ČMEJRKOVÁ, Světla – DANEŠ, František – SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vydání. 1999.

webová stránka

[online]. 20.1.2000 [cit. 2003-02-10]. Dostupné z: http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/field/pcp-bb/.

časopis

CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990– . Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.

Obrázky

Obrázky se číslují průběžně, za číslem obrázku se nepíše tečka. Čísla obrázků se umísťují pod obrázek doprostřed. Grafy, diagramy, schémata a fotografie se považují za obrázky. Každý obrázek musí mít odkaz v textu (př. „Diagram na obr. 3 …“ nebo: „Schéma na obrázku 22 …“.)

Tabulky

Tabulky se číslují průběžně, za číslem tabulky se nepíše tečka. Čísla tabulek spolu s názvem tabulky se umisťují doprostřed nad tabulku (např. Tab. 1 Výsledky experimentu) a musí mít odkaz v textu. V tabulkách může být užito písmo menší velikosti.

Přílohy

Přílohy jsou zařazeny na konec práce. Nepočítají se do celkového rozsahu práce, mají stejný formát jako text práce, musí být samostatně očíslované. Výčet příloh je nutno uvést v obsahu a zmínit se o nich v úvodu. Příloha je očíslována (Příloha 1) a ve spodní části je uveden název včetně případného zdroje, z nějž jste přílohu převzali.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje