Profesní zaměření geografů v praxi

Pokud půjdete studovat práva, medicínu, farmacii nebo žurnalistiku, máte jistě poměrně jasnou představu o své budoucí profesi. Ale čím se vlastně zabývají geografové?

Mnoho laiků si představuje, že většina absolventů geografie se stane například cestovateli. Šíře geografických disciplín je však mnohem větší. Geografie se studuje převážně na přírodovědeckých fakultách. Katedry geografie se pak dále člení na sekce, nejčastěji se jedná o sekce Geoinformatiky a kartografie, Sociální geografieregionálního rozvoje, Demografie, Fyzické geografieenviromentalistiky.

Studium geografie se tradičně dělí na učitelské (absolventi mohou vyučovat geografii na ZŠ a SŠ) a neučitelské zaměření (po absolvování společného základu geografie v prvních ročnících se specializují na jeden z oborů).

Po absolvování studia geografie mnozí studenti nacházejí uplatnění ve státní správě.

S určitou nadsázkou můžeme říci, že profesní zaměření geografů je tak pestré, že by byli schopni vytvořit vládní kabinet. Pojďme se podívat, jak by mohla vypadat vláda geografů. Řada geografů skutečně uplatnění na ministerstvu našla.

Tab 1: Zdůvodnění "vlády geografů"

 

Ministerstvo (oblast řízení) Problematika řešená geografy (vybrané příklady)
pro místní rozvoj (územní plánování, cestovní ruch, evropská integrace)  koncepce regionálního rozvoje, tvorba územních plánů, cestovní ruch a rekreace, GIS
financí (státní rozpočet, daně, bankovnictví, pozemkový katastr)  územní diferenciace daňové výtěžnosti,  Český úřad zeměměřický a katastrální (absolventi kartografie a geoinformatiky)
práce a sociálních věcí (politika zaměstnanosti, populační politika, migrace) územní diferenciace nezaměstnanosti a její příčiny, teorie migrací, demografické prognózy 
dopravy (rozvoj dopravní infrastruktury, zatížení území dopravou, dopravní dostupnost)  koncepce rozvoje dopravních sítí, vliv dopravy na rozvoj regionů, modelování dopravních vztahů v území, GIS
zahraničních věcí (mezinárodní politika, evropská integrace, rozvojová pomoc, zastupitelské úřady)  přeshraniční spolupráce, rozvojová pomoc, globalizace a její dopady, kulturní oblasti světa, multikulturní výchova 
vnitra (územní správa/samospráva, záchranný systém,  kriminalita) reforma státní správy a samosprávy, ilegální migrace, geografie volebního chování, patologické jevy v chování populace 
průmyslu a obchodu (sektor hospodářství, průmysl a obchod)  energetická politika, nezaměstnanost, investice do území, průmyslové zóny 
zemědělství (zemědělská ekonomika, venkov, údržba krajiny)  rozvoj venkova, dotace z fondů EU, vývoj využití ploch (land use)
životní prostředí (vztah člověka a krajiny)  vývoj využití krajiny, ochrana přírodního dědictví, kvalita vod, protipovodňová opatření, GIS
školství, mládeže a tělovýchovy (ZŠ, SŠ a VŠ, věda a výzkum)  koncepce a reforma vzdělávání,  evropská integrace a její průmět do systému vzdělávání, dostupnost školských zařízení
kultury (kultura, ochrana památek, církve)  ochrana kulturního dědictví, kultura měst a venkova 
zdravotnictví (zdraví, zdravotní stav populace)  nemocnost, dotupnost lékařské péče 
obrany  (národní obrana, zahraniční mise, terorismus) vojenský zeměpisný ústav (kartografie a geoinformatika), lokalizace vojenských zařízení, rušení vojenských zařízení a jejich revitalizace 

 

Absolventi geografie samozřejmě najdou uplatnění nejen na jednotlivých ministerstvech Česka. Poměrně často pracují v různých rozvojových agenturách a na krajských úřadech. V následující tabulce je uveden příklad dalších pracovišť, kde jsou geografové zaměstnáni. Jde o státní i soukromé společnosti.

Tab 2: Příklady pracovišť geografů (státní sektor)

 

název organizace  webová adresa  zaměření činnosti 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz  ochrana přírody 
Centrum pro regionální rozvoj  www.crr.cz  podpora regionální politiky vlády
Česká centrála cestovního ruchu  www.czechtourism.cz  cestovní ruch ČR 
Česká informační agentura životního prostředí  www.cenia.cz  poskytování informačních služeb o životním prostředí 
Česká inspekce životního prostředí  www.cizp.cz  kontrola dodržování zíkonů v oblasti ŽP 
Český hydrometeorologický ústav  www.chmi.cz  předpověď počasí, stav ovzduší, vody 
Český statistický úřad  www.czso.cz  statistické databáze v oblastech ekonomika, lidé, ŽP, zemědělství 
Český úřad zeměměřičský a katastrální  www.cuzk.cz  poskytování údajů z kazastru, digitalizace map 
Hospodářská komora České republiky  www.komora.cz  podpora podnikání 
Lesy České republiky  www.lesycr.cz  péče o lesní majetek, vodní toky a bystřiny 
Ústav územního rozvoje  www.uur.cz  Územní plánování a územní rozvoj
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický  www.vugtk.cz  výzkum a vývoj v oblasti zeměměřictví a katastru 

 

Tab 3: Příklady pracovišť geografů (soukromý sektor)

 

organizace  webová adresa  zaměření činnosti 
AQUATEST www.aquatest.cz  služby v oblasti ochrany životního prostředí 
ARCDATA PRAHA  www.arcdata.cz  GIS 
DIGIS  www.digis.cz  GIS 
Kartografie Praha  www.kartografie.cz  zpracování a tvorba kartografických děl 
Median  www.media.cz  výzkum trhu, médií a veřejného mínění 
STEM/MARK  www.stemmark.cz  marketingový výzkum českého trhu 
GEOCENTRUM  www.geocentrum.cz  zeměměřictví, GIS 

 

Výše uvedené tabulky dokládají, kde všude jsou a mohou být geografové zaměstnáni.

(Článek byl zpracován na základě podkladů z Přírodovědecké fakulty UK Praha)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje