Maturitní okruhy z českého jazyka a literatury

Státní maturitní zkouška z jazyka českého obsahuje didaktický test - písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 • Písemná práce:
  • vytvoření souvislého textu, jehož rozsah je minimálně 250 slov
  • písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání
  • témata připravuje PK a vybírá ředitel školy s předsedou PK 
 • Ústní zkouška před maturitní komisí:
  • žáci si vybírají ze seznamu literárních děl 20 titulů dle daných kritérií
  • zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla
  • součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu
  • příprava trvá 15minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15minut

Seznam literárních děl je dostupný na webových stránkách školy.

Opakovací okruhy k maturitní zkoušce, které vycházejí z Katalogu požadavků k mat. zkoušce z českého jazyka

Literatura opakovací okruhy: 

 • Písemnictví starověku a raného středověku (Antická literatura)
 • Česká středověká literatura (počátky, 13. a 14. století, doba husitská)
 • Renesance v evropských literaturách
 • Humanismus v české literatuře
 • Baroko
 • Klasicismus, osvícenství, preromantismus
 • Národní obrození
 • Romantismus v evropské a v české literatuře
 • Česká literatura 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci)
 • Realismus v evropské literatuře
 • Kritický realismus v české literatuře (próza a drama)
 • Světová literatura na přelomu 19. a 20. století
 • Česká lit. od přelomu 19. a 20. století do konce 1. sv. války
 • Moderní umělecké směry
 • Světová meziválečná próza a poezie (USA,Francie, Anglie, Rusko, Německo)
 • Česká meziválečná poezie (obraz války v lit., demokratický proud, společenskokritická pr., katolická p., psychologická p., imaginativní p.)
 • Drama a divadlo 1. a 2. pol. XX. stol.
 • Poválečná próza 1945 – 1968
 • Poválečná poezie 1945 – 1968
 • Samizdatová a exilová literatura
 • Próza a poezie 70., 80., 90. let
 • Světová lit. 2.pol. XX..století

 

Jazyk – opakovací okruhy pro 4. ročník 

 • Obecné poznatky o jazyce
 • Nauka o zvukové stránce jazyka
 • Grafická stránka jazyka
 • Nauka o slovní zásobě
 • Nauka o tvoření slov
 • Morfologie
 • Syntax
 • Prostě sdělovací styl
 • Publicistický styl
 • Odborný styl
 • Administrativní styl
 • Umělecký styl

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje