Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2020/2021

Žáci posledního ročníku nemusí ve školním roce 2020/2021 konat profilovou zkoušku z anglického jazyka, který si zvolili ve společné části. 

Žáci se však mohou rozhodnout, že vykonají tuto zkoušku dobrovolně. V tomto případě informují písemně ředitele školy do 30. dubna 2021.

Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni, neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky. Zkoušku z anglického jazyka, který si nezvolili ve společné části, budou konat pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Průběh a hodnocení ústní zkoušky

Student si vylosuje monotematicky zaměřený pracovní list obsahující 3 následující části: 1. otázky k danému tématu – bez přípravy, 2. prezentace studenta daného tématu, 3. řízený rozhovor s vyučujícím k danému tématu. Zkouška trvá 15 minut.

V každé části se body 0–3 hodnotí splnění úkolu, lexikálně-gramatická úroveň a fonologická kompetence studenta. Maximální počet získaných bodů je 36, minimum pro úspěšné zvládnutí profilové zkoušky z anglického jazyka je 18 (hranice úspěšnosti je tedy 50 %). Procentuálně vyjádřené získané body odpovídají celkové známce, kterou bude student ohodnocen.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje