Anotace pro nepovinný předmět - příprava na FCE

Tento nepovinný předmět je určen pro studenty 3. a 4. ročníků, kteří uvažují o složení mezinárodně uznávané zkoušky First Certificate in English nebo mají zájem si procvičit jazyk na této úrovni.

Důraz se klade na procvičení různých dovedností v osvojování jazyka - mluvený projev, lexikálně-gramatické znalosti, porozumění čtenému textu a poslech, písemný projev - v souladu s požadavky a formou zkoušky FCE. Kromě základních studijních materiálů /učebnice a cvičebnice s CD/ jsou do výuky zařazovány mnohé doplňkové materiály a aktivity, včetně zkušebních textů FCE z předcházejících let. Hodinová dotace předmětu je 4 hodiny týdně po dobu 3 semestrů.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje