Učební plán všeobecného gymnázia (nižší stupeň osmiletého studia)

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)
 

 

 

PŘEDMĚT/ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

Český jazyk

5

4

4

4

Anglický jazyk

4

4

Matematika

Občanská výchova 

 1

 1 

 1

 1,5

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

Fyzika

2

2

2

Chemie

 

1,5 

Biologie 

2

2

Tělesná výchova

3

3

2

2

Hudební výchova 

 1

 1

 1

  1

Výtvarná výchova 

 2

Informatika

1

0,5

 1  

1,5

Volitelný předmět

 

 

3

3

Celkem

30

30

31

31


Poznámky k učebnímu plánu:

Poznámky k učebnímu plánu vysvětlují hodinové dotace předmětů, v nichž jsou integrovány části jiných vzdělávacích oborů daných rámcovým učebním plánem.

 

Občanská výchova

V kvartě je zařazeno učivo vzdělávacího oboru Člověk a svět práce tematického okruhu Svět práce v rozsahu 0,5 hod. týdně. Pro tuto půlhodinovou dotaci je třída dělena na dvě skupiny ve všech vyučovacích hodinách. Součástí výuky Ov je část učiva Výchovy ke zdraví, která obsahově odpovídá náplni Ov.

 

Chemie

V sekundě je v chemii zařazeno učivo vzdělávacího oboru Člověk a svět práce tematického okruhu Práce s laboratorní technikou v rozsahu celkem 0,5 hod. týdně. Při výuce chemie v sekundě je třída dělena na poloviny při práci v laboratoři. V tercii z celkové dotace 3 hod. je 1 věnována cvičení a v této je třída dělena na poloviny.

 

Biologie 

Je v tercii integrovaný předmět obsahující 1 hodinu týdně z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví  a 1 hod. týdně ze vzdělávacího oboru Přírodopis. V sekundě z celkové dotace 3 hod. je 1 věnována cvičení a v této je třída dělena na poloviny.

 

Informatika

V primě je zařazeno učivo vzdělávacího oboru Člověk a svět práce tematického okruhu Využití digitálních technologií  v rozsahu 1 hodiny týdně. V sekundě týdně připadá 0,5 hod. na tematický okruh Svět práce. Obsahem kvarty je v dotaci 0,5 hod. učivo okruhu Využití digitálních technologií  věnované geografickým informačním systémům.

 

Fyzika 

V kvartě z celkové dotace 3 hod. je 1 věnována cvičení a v této je třída dělena na poloviny.

 

Volitelný předmět

V tercii a kvartě je zařazen další cizí jazyk 3 hodinami týdně. Žákům nabízíme německý, francouzský a ruský jazyk.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje