Maturitní okruhy z chemie

1. Stavba atomu a periodický systém

Atomové jádro, radioaktivita a jaderné reakce, izotopy, orbitaly, kvantová čísla, elektronové konfigurace základních a excitovaných stavů,vznik a konfigurace iontů. Periodický zákon, popis tabulky, postavení prvku v souvislosti s elektronovou konfigurací, kovy a nekovy, periodicita vlastností prvků a jejich sloučenin ( redoxní účinky prvků, acidobazické vlastnosti oxidů). Ionizační energie a elektronová afinita, elektronegativita.

 

2. Chemická vazba

Iontová a kovalentní vazba, donor-akceptorová vazba, vazebná energie a délka vazby, násobné vazby, hybridizace a prostorové tvary , polarita vazeb a molekul, mezimolekulové síly, teorie molekulových orbitalů.

 

3. Chemická reakce

Typy anorganických a organických reakcí, zápis reakce rovnicí včetně iontového zápisu, energetická stránka chemického děje, termochemické zákony, slučovací a spalná tepla, výpočet změny entalpie, entropie a Gibbsova energie, samovolné chemické děje. Výpočty z chemických rovnic.

 

4. Chemická kinetika a rovnováha

Reakční rychlost, srážková teorie, aktivační energie a aktivovaný komplex, znázornění průběhu reakce grafem, faktory ovlivňující rychlost reakce, Guldberg-Waageův zákon, faktory ovlivňující rychlost reakce, charakteristika rovnovážného stavu, rovnovážná konstanta, ovlivnění rovnováhy, homogenní a heterogenní katalýza.

 

 5. Acidobazický děj

Teorie kyselin a zásad, konjugované páry, amfoterní částice, síla kyselin a zásad, disociační konstanta, neutralizace,  autoprotolýza, iontový součin vody, definice a výpočet pH, hydrolýza, pufry , acidimetrie, alkalimetrie.

 

 6. Redoxní děj

Oxidační čísla, přenos elektronů, oxidace a redukce, významná oxidační a redukční činidla, elektrodový redukční potenciál, řada reaktivity kovů, úprava redoxních rovnic, galvanický článek, elektrolýza a její využití.

 

 7. Vodík, kyslík, voda

Vlastnosti vodíku a kyslíku, výroba a použití, hydridy, oxidy, voda a její fyzikální a chemické vlastnosti, elektrolytická disociace, kyselost a zásaditost vodných roztoků, peroxid vodíku, peroxidy. Koncentrace roztoků včetně výpočtů.

 

 8. Prvky typu s1 a s2

Obecná charakteristika skupin, výskyt sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku v přírodě, reaktivita, významné sloučeniny, výroba sodíku, NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3.

 

 9. Prvky typu p1

Charakteristika skupiny, výskyt v přírodě, významné sloučeniny boru, vlastnosti a použití hliníku, výroba hliníku, amfoterita sloučenin hliníku, aluminotermie.

 

 10. Prvky typu p2

Charakteristika skupiny, srovnání uhlíku s křemíkem, alotropie uhlíku, redukční účinky uhlíku, oxidy uhlíku, kyselina uhličitá, uhličitany, křemen, křemičitany, sklo, vodní sklo,silikagel, olovo, výskyt prvků v přírodě.

 

 11. Prvky typu p3

Charakteristika skupiny, výroba a vlastnosti dusíku, amoniak a amonné soli, oxidy dusíku, kyselina dusitá a dusičná, dusičnany, modifikace fosforu a jejich vlastnosti, sloučeniny fosforu, umělá hnojiva.

 

 12. Prvky typu p4

Charakteristika skupiny, výskyt prvků v přírodě, alotropické modifikace síry, oxidy síry, kyseliny siřičitá a sírová, sírany, sulfan, sloučeniny síry a životní prostředí.

 

 13. Prvky typu p5

Charakteristika skupiny, výskyt v přírodě, porovnání reaktivity halogenů, fluor, halogenovodíkové a kyslíkaté kyseliny, jejich síla a vlastnosti, halogenidy, analytický důkaz halogenidových iontů.

 

 14. Triáda železa, chrom, mangan

Železné rudy, výroba železa a oceli, sloučeniny železa, využití kobaltu a niklu, sloučeniny chromu a manganu s různými oxidačními čísly, barevnost sloučenin, manganometrie.

 

 15. Prvky skupiny mědi a skupiny zinku

Výskyt prvků v přírodě, výroby těchto kovů, využití v praxi v souvislosti s vlastnostmi, významné sloučeniny mědi, stříbra, zinku a rtuti včetně komplexních, analytické důkazy jejich kationtů, argentometrie.

 

 16. Nasycené uhlovodíky

Klasifikace, názvosloví, homologická řada, izomerie, fyzikální a chemické vlastnosti, mechanismus radikálové substituce, přírodní zdroje uhlovodíků, zpracování ropy, nejdůležitější zástupci a jejich využití.

 

 17. Nenasycené uhlovodíky

Charakteristika a rozdělení nenasycených uhlovodíků, názvosloví, izomerie, fyzikální a chemické vlastnosti, mechanismus radikálové a elektrofilní adice, indukční efekt, polymerace, ethylen a acetylen, jejich praktický význam, acetylidy.

 

 18. Aromatické uhlovodíky

Názvosloví včetně triviálních názvů, aromatický stav, delokalizace, stabilita benzenového jádra a odraz v reaktivitě benzenu, mechanismus elektrofilní aromatické substituce, opakovaná substituce, mezomerií efekt, význam a využití arenů, toxicita.

 19. Halogenderiváty a organokovové sloučeniny

Rozdělení a příprava halogenderivátů, mechanismus nukleofilní substituce a eliminace, význam halogenderivátů, významné organokovové sloučeniny, jejich struktura a reaktivita.

 

20. Dusíkaté deriváty

Rozdělení dusíkatých derivátů, nitrace aromatických a alifatických uhlovodíků, významné nitrosloučeniny, výbušniny, redukce nitrosloučenin, aminy, bazicita aminů, příprava aminů, reaktivita, diazotace a kopulace, pyrrol a pyridin.

 

 21. Hydroxysloučeniny

Charakteristika alkoholů a fenolů, názvosloví a rozdělení alkoholů a fenolů, fyzikální vlastnosti alkoholů, reaktivita alkoholů, vznik alkoholátů, etherů, esterů, dehydratace, oxidace alkoholů, srovnání kyselosti alkoholů a fenolů, významné alkoholy a fenoly, toxicita alkoholů.

 

 22. Karbonylové sloučeniny

Charakteristika karbonylových sloučenin, názvosloví aldehydů a ketonů, oxidace aldehydů, důkaz aldehydické skupiny, redukce aldehydů a ketonů, vznik poloacetalů, aldolová kondenzace, významné aldehydy a ketony, aldosy a ketosy.

 

 23. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

Karboxylová funkční skupina, reakce na karboxylové skupině, funkční a substituční deriváty a jejich názvosloví, vliv substituentů na kyselost, přehled a rozdělení karboxylových kyselin a jejich význam, reakční mechanismus esterifikace, kyselá a alkalická hydrolýza esterů.

 

 24. Syntetické makromolekulární látky

Pojmy monomer a polymer, konstituční jednotka, zdroje základních surovin, makromolekulární látky připravené polymerací, polykondenzací, kopolymerací, polyadicí, mechanismus polymerace, vinylové polymery, syntetické kaučuky.

 

 25. Lipidy

Složení lipidů a jejich rozdělení, vlastnosti tuků a olejů, hydrolýza tuků, mýdlo, saponáty, biologický význam lipidů, metabolismus lipidů, beta oxidace mastných kyselin.

 

 26. Sacharidy

Definice sacharidů a jejich rozdělení, odvození cyklických vzorců minosacharidů, optická izomerie sacharidů, enantiomery a anomery, glykosidická vazba, chemické vlastnosti sacharidů, metabolismus sacharidů, glykolýza, fotosyntéza, význam sacharidů pro výživu.

 

 27. Bílkoviny

Stavební složky proteinů, aminokyseliny a jejich vlastnosti, peptidická vazba a její důkaz, struktura bílkovin a vztah k biologické aktivitě, funkce bílkovin v živém organismu, denaturace, katabolismus a anabolismus bílkovin.

 

 28. Nukleové kyseliny

Purinové a pyrimidinové báze, pojmy nukleosid a nukleotid, N-glykosidická vazba, struktura RNA a DNA, komplementární báze, genetický kód, transkripce, translace, replikace, proteosyntéza.

 

 29. Energetika biochemických reakcí

Makroergická vazba a makroergické sloučeniny, složení, tvorba a význam ATP, souvislosti metabolických dějů, citrátový cyklus a koncový dýchací řetězec, tvorba vody jako hlavní zdroj energie.

 

 30. Regulace biochemických dějůCharakteristika enzymů, molekula enzymu, aktivní centrum, vitaminy jako koenzymy, specifičnost a účinnost enzymů, vliv prostředí na aktivitu enzymů, druhy inhibice, průběh enzymové katalýzy, třídy enzymů, přehled hormonů.

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje