Maturitní okruhy z fyziky

1)  Kinematika

 • rozdělte pohyby těles podle trajektorie a rychlosti, znázorněte graficky s = f (t), v = f (t), a = f (t) a uveďte rovnice pro pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený
 • definujte a popište volný pád; popište rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici

2)  Dynamika

 • vysvětlete význam Newtonových pohybových zákonů
 • definujte hybnost, vysvětlete zákon zachování hybnosti a uveďte příklady užití
 • vysvětlete pojem třecí síla a uveďte, na čem závisí její velikost
 • objasněte pojmy inerciální a neinerciální vztažné soustavy

3)  Práce, výkon, energie

 • definujte mechanickou práci, výkon, kinetickou a potenciální energii
 • objasněte souvislosti mezi prací a energií; formulujte zákon zachování a přeměny energie a na příkladech ho specifikujte pro děje mechanické, tepelné, jaderné

4)  Gravitační pole

 • formulujte Newtonův gravitační zákon; uveďte základní charakteristiky gravitačního pole
 • vysvětlete rozdíl mezi silou gravitační a tíhovou
 • stručně charakterizujte pohyby těles v gravitačním poli

5)  Mechanika tuhého tělesa

 • porovnejte posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa a uveďte podmínky vzniku otáčivého pohybu tělesa; objasněte pojem těžiště tuhého tělesa
 • definujte rovnovážnou polohu tělesa, uveďte příklady rovnovážných poloh
 • definujte stabilitu tělesa; vysvětlete fyzikální význam momentu setrvačnosti, setrvačníky

6)  Mechanika kapalin a plynů

 • definujte ideální tekutiny a porovnejte je s reálnými tekutinami
 • vyslovte a objasněte zákony, které platí pro tekutiny v klidu, uveďte příklady využití v praxi
 • vyslovte a objasněte zákony, které platí pro proudící tekutiny, uveďte příklady využití v praxi
 • uveďte, na kterých veličinách závisí velikost odporové síly při obtékání tělesa tekutinou

7)  Molekulová fyzika a termodynamika

 • objasněte základní představy molekulárně kinetické teorie o stavbě látek
 • uveďte důkazy o pohybu molekul v látkách
 • vysvětlete pojmy vnitřní energie, teplo, teplota, měrná tepelná kapacita látky
 • popište směšovací kalorimetr, uveďte k čemu slouží a vysvětlete kalorimetrickou rovnici

8)  Struktura a vlastnosti plynů

 • vysvětlete vlastnosti plynných látek na základě jejich vnitřní struktury
 • uveďte stavovou rovnici ideálního plynu
 • charakterizujte a kvantitativně vyjádřete děje v ideálním plynu
 • objasněte pracovní diagram, kruhový děj a uveďte v čem spočívá princip tepelných motorů

9)  Struktura a vlastnosti kapalin

 • vysvětlete vlastnosti kapalných látek na základě jejich vnitřní struktury; popište vlastnosti povrchové vrstvy molekul, vysvětlete pojmy povrchové napětí a povrchová energie
 • objasněte kapilární jevy
 • uveďte zákonitosti pro teplotní roztažnost kapalin a vysvětlete anomálii vody

10)  Struktura a vlastnosti pevných látek

 • vysvětlete vlastnosti pevných látek v závislosti na jejich vnitřní struktuře
 • popište stavbu krystalové mřížky a rozdíly ideálních krystalů od krystalů reálných
 • popište různé druhy deformací, uveďte Hookův zákon; popište deformační křivku
 • teplotní roztažnost pevných látek

11)  Skupenské přeměny

 • charakterizujte základní vlastnosti látek jednotlivých skupenství a skupenské přeměny z hlediska molekulárně kinetické teorie
 • objasněte pojem skupenské teplo
 • popište fázový diagram

12)  Kmitání mechanického oscilátoru

 • uveďte příčiny vzniku kmitavého pohybu a tento pohyb popište
 • odvoďte rovnice harmonického pohybu
 • dynamický popis mechanického oscilátoru (pružinový oscilátor, kyvadlo)
 • charakterizujte kmity vlastní a nucené; skládání kmitů izochronních a neizochronních

13)  Mechanické vlnění

 • uveďte příčiny vzniku mechanického vlnění; popište druhy vlnění; rovnice postupné vlny
 • vysvětlete zákonitosti šíření vlnění, lom a odraz vlnění, skládání vlnění
 • charakterizujte stručně zvuk, ultrazvuk, infrazvuk

14)  Elektrostatické pole

 • formulujte Coulombův zákon; uveďte základní charakteristiky elektrostatického pole
 • vysvětlete kapacitu vodiče, kondenzátor a spojování kondenzátorů
 • jak se chová vodič a izolant v el. poli; popište působení elektrostatického pole na nabitou částici

15)  Obvod stejnosměrného elektrického proudu

 • vysvětlete podmínky vzniku trvalého proudu a popište principy činnosti zdrojů trvalého proudu
 • formulujte základní zákony v obvodu stejnosměrného proudu pro obvod jednoduchý a rozvětvený
 • objasněte regulaci proudu a napětí pomocí reostatu a potenciometru
 • měření proudu a napětí a změny rozsahů měřících přístrojů

16)  Elektrický proud v látkách

 • porovnejte mechanismus vedení elektrického proudu v kovových vodičích, polovodičích, kapalinách a plynech
 • vysvětlete vodivost polovodičů, princip činnosti a využití polovodičové diody
 • popište vedení proudu v elektrolytech a užití elektrolýzy; vysvětlete pojem ionizace plynu a uveďte druhy výboje

17)  Magnetické pole

 • popište magnetické pole, definujte veličiny popisující toto pole; porovnejte silové působení mg. pole na vodič s proudem a vzájemné silové působení rovnoběžných vodičů s proudem
 • popište účinek magnetického pole na částici s nábojem a uveďte využití v praxi
 • rozdělení látek podle magnetických vlastností, magnetická hystereze

18)  Elektromagnetická indukce

 • definujte podmínky vzniku indukovaného napětí
 • definujte Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon
 • uveďte příklady užití elmag. indukce v praxi; popište zdroje elektrické energie pracující na principu elektromagnetické indukce, transformace proudu a napětí a rozvod elektrické energie

19)  Obvod střídavého proudu

 • vysvětlete podmínky vzniku střídavého proudu a popište průběh tohoto proudu a napětí
 • interpretujte vznik fázových rozdílů mezi proudem a napětím v obvodu s R, L a C
 • popište sériový RLC obvod a vysvětlete pojem impedance
 • výkon střídavého proudu v obvodu s rezistancí a impedancí

20)  Optická zobrazení

 • vysvětlete princip optického zobrazování; uveďte druhy zobrazení
 • porovnejte prostřednictvím zobrazovacích rovnic a vlastností vzniklých obrazů zobrazování odrazem a lomem na kulové ploše; oko, oční vady

21)  Elektromagnetické záření

 • vysvětlete pojem elektromagnetické záření a světelné záření (světlo); uveďte fyzikální veličiny, které charakterizují světlo; uveďte jevy potvrzující vlnové vlastnosti světla, objasněte je a uveďte jejich využití v praxi; diskutujte vývoj fázorů na podstatu světla
 • stručně charakterizujte infračervené, ultrafialové a rentgenové záření, uveďte využití v praxi

22)  Základy kvantové fyziky

 • formulujte Planckovu kvantovou hypotézu; vysvětlete fotoelektrický jev, Comptonův jev
 • charakterizujte foton, vysvětlete v čem spočívá podstata korpuskulárně-vlnového dualismu
 • De Broglieova hypotéza

23)  Stavba atomu - elektronový obal

 • vysvětlete význam Rutherfordova pokusu; objasněte vztahy mezi spektrálními zákonitostmi a stavbou atomu formulované Bohrem,vysvětlete přednosti a nedostatky Bohrova modelu, uveďte experimentální důkazy kvantování energie atomů; popište kvantově mechanický model atomu

24)  Atomové jádro a jaderné reakce

 • charakterizujte základní vlastnosti atomové jádra; uveďte vlastnosti jaderných sil; vysvětlete jev přirozené a umělé radioaktivity, charakterizujte druhy radioaktivního záření
 • formulujte zákony platné při jaderných reakcích

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje