YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

1)      Úvod do práva

·         definice práva (co je to právo, historické prameny)

·         právní a morální normy; právo subjektivní, objektivní, veřejné, soukromé

·         právní vztahy (osoby fyzické a právnické), právní řád

·         teorie vzniku státu, znaky státu, formy státu, státní znaky a symboly

·         správní právo – státní správa a samospráva

2)      Ústava ČR a LZPS

·         vznik a členění ústavy ČR; charakteristika jednotlivých hlav

·         Listina základních práv a svobod

3)      Systém práva

·         obchodní a živnostenské právo

·         rodinné právo - manželství – vznik, zánik, překážky, vztahy, náhradní rodinná výchova

·         trestní právo

·         pracovní právo - právo na zaměstnání, funkce úřadu práce

·         pracovní poměr – druhy, vznik a skončení

4)      Obecné otázky psychologie

·         psychologie jako věda, její předmět a členění odvětví

·         dějiny psychologie (Platon, Aristoteles, Wundt, Freud)

·         hlavní směry současné psychologie (hlubinná, behaviorismus, kognitivní, humanistická)

·         determinace lidské psychiky

·         rozdíl mezi chováním a jednáním; etapy volního jednání, zátěžové situace; chování člověka v konfliktních situacích

5)      Psychické procesy a stavy

·         čití, základní druhy počitků

·         vnímání (základní druhy vjemů), pozorování, základní organizace vnímání, smyslové klamy

·         představy a fantazie; myšlení: základní myšlenkové operace, formy a druhy myšlení, komunikace a jazyk

·         paměť: teorie, fáze, druhy; charakteristika a druhy citů, znaky a vlastnosti citů

6)      Psychologie osobnosti a psychopatologie

·         definice osobnosti, zkoumání osobnosti, vlastnosti osobnosti

·         teorie osobnosti

·         příčiny a základní rozdělení psychických poruch

7)      Psychologie činnosti a vývojová psychologie

·         hra, učení, práce, tvořivá činnost; vývoj jedince

8)      Sociologie jako věda

·         dějiny (protosociologie, sociologie, světová a česká sociologie)

·         příroda a společnost (vztah P → S, S → P, ekologie)

·         kultura z hlediska sociologie, znaky kultury, součásti kultury, funkce kultury, masová kultura jako znak současnosti

·         životní cyklus, jednotlivé etapy lidského života ve vztahu ke společnosti

9)      Sociální struktura společnosti

·         socializace a dělení sociálních skupin

·         sociální mobilita a vztahy, sociální normy a deviace

·         sociální nerovnost; strukturální funkcionalismus a problém rovnosti

10)  Vybrané kapitoly z politologie

·         politologie a její disciplíny, moc a politika, stát, politické strany (politický program, politické jednání a participace)

·         demokracie X diktatura (totalitní systémy - fašismus, komunismus, …)

11)  Základy ekonomie

·         ekonomické pojmy (ekonomika, ekonomické subjekty, potřeby, statky, služby, spotřeba, kapacita zdrojů, výroba, výrobní faktory, ekonomické sektory)

·         trh – charakteristika, členění trhu, nabídka, poptávka, rovnovážná cena

·         obchodní společnosti

12)  Makroekonomie

·         dějiny ekonomie

·         směna a peníze, inflace, daně a stabilizační politika státu, HDP, ND

·         transformace české ekonomiky po roce 1989

13)  Základní otázky z filosofie a helénská filosofie

·         vysvětli pojem filosofie, vztah filosofie, vědy a náboženství, základní filosofické otázky

·         uved‘ hlavní představitele těchto směrů a jejich názory: stoicismus, epikureismus, skepticismus, novoplatonismus

14)  Předsokratovské zlomky myšlení

·         Milétská škola, Pythágoras

·         nauka o bytí u Elejské školy, nauka o pralátce a pohybu u Herakleita, dialektika

·         Empedokles, Anaxagoras jako předchůdci atomismu; Demokritos

·         charakteristika sofistů, základní myšlenky jednotlivých představitelů, např. Protágoras, Gorgiás

15)  Sokrates, Platon, Aristoteles

·         život a názory Sokrata, sokratovsko-platónský dialog

·         život a dílo Platóna - nauka o idejích, poznání, etice, státě, podobenství o jeskyni;

·         život Aristotela jeho a dílo - logika, metafyzika, etika, nauka o státě; porovnej podobnosti a odlišnosti obou filosofů a jejich vliv

16)  Středověká filosofie

·         historické počátky křesťanství, rozdělení středověké filosofie: patristika a scholastika

·         představitelé patristiky (sv. Augustin) a scholastiky (Albert Veliký a sv. T. Akvinský);

·         spor o universalie a jeho řešení; M. Kusánský

17)  Gnoseologický obrat ve filosofii - empirismus a racionalismus, osvícenství

·         renesanční myšlení: Koperník, Bruno, Galilei

·         představitelé empirismu: F. Bacon, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume

·         představitelé racionalismu: R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibniz; jejich názory na poznání, názory na společnost

·         typické myšlenky osvícenství: názory gnoseologické, názory na společnost a náboženství

·         představitelé osvícenství: Voltaire, J.J. Rousseau; encyklopedisté – Holbach, Helvétius

18)  Otázky společnosti a sociální teorie v dějinách filosofie

·         Sokrates, Platon, Epikuros; Machiavelli, More, Campanella;

·         teorie společenské smlouvy, pokroku, koloběhu

·         utopický socialismus – Babeuf, Proudhon, Blanki, Blanc, Fourier, …Feuerbach, Marx

19)  NKF a jeho působení, marxismus

·         vymezení a charakteristika NKF

·         I. Kant - jeho život a dílo; další představitelé: J. Fichte, J.Schelling, G.W.F. Hegel, J. Herder

·         zdroje marxismu: L. Feuerbach a jeho kritika náboženství

·         K. Marx - život a dílo

20)  Iracionální proud a scientistní směry 19. století

·         hlavní znaky iracionalismu - představitelé A. Schopenhauer, F. Nietzche, S. Kierkegaard, - jejich představy o světě, lidském životě, etice

·         pozitivismus u A. Comta, empiriokriticismus u E. Macha,

·         W. James a pragmatismus, instrumentalismus a John Dewey, vitalismus (H. Bergson)

21)  Moderní filosofie 20. století

·         fenomenologie, hlavní myšlenky E. Husserla

·         existencialismus, jeho historické a filosofické kořeny - K. Jaspers, J. P. Sartre, A. Camus

·         katolické filosofie 20. století a P. T. de Chardin

·         novopozitivismus (Vídeňský kruh) a L. Wittgenstein

22)  Česká filosofie

·         období předhusitské – biskup Vojtěch,…

·         období husitské - Jan Hus, Petr Chelčický, reformace, Jan Ámos Komenský

·         osvícenství - Bernardo Bolzano, Augustin Smetana

·         filosofie 19. a 20. století - Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Patočka…

23)  Mezinárodní organizace

·         EU, OSN, RE, NATO

24)  Světová náboženství

·         křesťanství, judaismus, islám; buddhismus, hinduismus, taoismus, sekty

25)  Aktuální ČR a svět

·      politické uspořádání ČR; výsledky posledních voleb, parlamentní politické strany, současná vláda; zapojení do evropských a světových struktur; nejvýznamnější události v kultuře, vědě a sportu; problémy současné ČR; ekologické problémy světa; problém terorismu; etnické problémy v Evropě;

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá