Biota

Lesy

V minulosti pokrývaly většinu území Vysočiny bukovéjedlobukové lesy. Jejich zbytky se dochovaly pouze v několika lokalitách, např. Jihlavských a Žďárských vrchů (prales Žákova hora). V současnosti pokrývají lesy 30 % území Vysočiny. Původní listnaté a smíšené lesy byly v průběhu 19. století nahrazeny rychle rostoucími jehličnany, které dnes tvoří 89 % lesů. Z dřevin dominuje smrk (75 % plochy lesů), následuje borovice a modřín. Z listnatých dřevin se v kraji nejčastěji vyskytují bukové porosty.

Prstnatec májový - BlatinyMokřady

Na odlesněných půdách se stálým zamokřením a vysokou hladinou spodní vody vznikly rašelinnéslatinné louky. V průběhu 70. a 80. let 20. století byla většina vlhkých luk rekultivována na ornou půdu, pouze na vybraných lokalitách byla vyhlášena chráněná území. Pokud se tyto zamokřené louky neobhospodařují, zarůstají různými druhy křovin. Proto ochránci přírody většinu těchto lokalit pravidelně ručně kosí.

K nejvzácnějším biotopům patří zamokřené oblasti tvořené mocnými vrstvami rašeliníku, např. v okolí Velkého Dářka ve Žďárských vrších. Typickými druhy jsou zde rosnatka, suchopýr, borůvka, brusnice a borovice blatka.

Rybníky

Významnou součástí krajiny Vysočiny je biotop rybníků. Většina z nich se využívá k chovu ryb, zejména kapra, lína, štiky a candáta. Břehy rybníků nejčastěji lemují vrby, olše, rákos nebo orobinec.

Městská a zemědělská krajina

Člověkem nejvíce ovlivněnou částí krajiny jsou louky, pastviny, orná půda a lidská sídla. Tyto lokality se vyznačují menší druhovou rozmanitostí a vyšším počtem nepůvodních druhů.

buk
přečteno: 11220x


© Miloš Bukáček, Gymnázium Vincence Makovského

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.014 seconds.